• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    KRS 0000042305

Misja
Uprawianie i krzewienie nauk matematycznych, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowań.
Wpływanie na kształt i zawartość programów nauczania matematyki w szkołach wszystkich typów, podręczników szkolnych oraz wydawnictw z zakresu matematyki.
Promowanie młodych talentów matematycznych.
Popieranie i nagradzanie badań naukowych w zakresie matematyki i jej zastosowań.

Prowadzone działania
Organizowanie zawodów matematycznych, konkursów prac uczniowskich i studenckich, posiedzeń naukowych, zebrań dyskusyjnych, odczytów popularno-naukowych, masowych konkursów popularyzujących matematykę, konferencji naukowych i szkoleniowych oraz zjazdów.
Wydawanie czasopism PTM i innych publikacji.
Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych.
Udział w pracach Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.
Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych i ich zastosowań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.