• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Otwartych Serc"
    KRS 0000042670

Misja
Udzielanie pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej (psychologicznej, logopedycznej) dzieciom niepełnosprawnym; prowadzenie dziennego ośrodka rehabilitacji dla dzieci od 3 do 25 r. życia; prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Prowadzone działania
Fundacja stworzyła ofertę podstawowej opieki nad dziećmi wielorako upośledzonymi powołując:

1) Ośrodek Rewalidacji i Rehabilitacji (od 1993 r.), który w celu dbania o wszechstronne usprawnianie dzieci posiada salę wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny oraz salę terapeutyczną "snoezelen"; zatrudnia specjalistów: rehabilitantów, logopedę, psychologa, oligofrenopedagoga, terapeutę integracji sensorycznej i innych w zależności od potrzeb.
Opieka nad dziećmi może być realizowana od 8.00 do 16.00.

2)Społeczną Szkołę Podstawową Specjalną.
Edukacja w szkole odbywa się w dwóch etapach:
I - kształcenie zintegrowane
II - nauczanie blokowe
Cele edukacyjno - wychowawcze wspierane są przez terapię logopedyczną, psychologiczną, zajęciową, ruchową, muzykoterapię i inne zajęcia dostosowywane do aktualnych potrzeb dziecka (w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych).
Uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej (5 stanowisk).
Systematycznie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych (współpraca z miejscowymi szkołami publicznymi, TPD, udział w festynach, parafiadach, wycieczkach).

Fundacja organizuje dowożenia dzieci z okolic Sulejówka do szkoły i do ośrodka oraz wyżywienie w trakcie pobytu (3 posiłki dziennie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.