• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Praszki
    KRS 0000042753

Misja
Krzewienie miłości do Praszki, pielęgnowanie jej tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście i jego przeszłości i dniu dzisiejszym. Inicjowanie wydawnictw artystycznych, naukowych, inicjowanie obchodów związanych z tradycjami kulturowymi miasta, popularyzowanie ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, popularyzowanie współczesnych osiągnięć Praszki, utrzymywanie więzi z byłymi mieszkańcami

Prowadzone działania
Współpraca z władzami miasta w organizowaniu uroczystości związanych z tradycjami miasta. Nawiązywanie współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych w Praszce.
Wydawanie gazety "Życie Praszki"
Nawiązywanie bliższych kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
Celem działania Towarzystwa Przyjaciół Praszki jest działalność na rzecz ogółu mieszkańców miasta i gminy Praszka, w szczególności:
-pielęgnowanie lokalnego patriotyzmu
-pielęgnowanie lokalnych tradycji
-upowszechnianie wiedzy o gminie Praszka
-podejmowanie współpracy z organami władzy publicznej, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, kościołami i związkami wyznaniowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.