• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
    KRS 0000042843

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
-organizowanie pomocy ludziom samotnym i ubogim;
-udzielanie pomocy medycznej poprzez "Dom Dziennej Pomocy";
-otoczenie opieką prawną, finansową i pedagogiczną szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych i ubogich;
-dbałość o tradycje i wartości chrześcijańskie;
-profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak: alkoholizm, narkomania, przemoc.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
-współdziałanie z władzami i instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
-utworzenie "Domu Dziennej Pomocy" dla ludzi samotnych i ubogich;
-prowadzenie stołówki dla ludzi samotnych i ubogich;
-organizowanie i prowadzenie świetlicy dla dzieci potrzebujących pomocy;
-organizowanie działalności oświatowej, kursów, sympozjów, seminariów, odczytów, dyskusji;
-współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.