• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pro Bono
    KRS 0000043321

Kim jesteśmy?
Fundacja jest charytatywną instytucją pozarządową non-profit, oferującą pomoc pozamaterialną: psychologiczną i psychopedagogiczną.
Działa od roku 1997.
Jest samodzielną, niezależną inicjatywą obywatelską.
Wszystkie jej organa pracują społecznie.

Po co jesteśmy?
Służymy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach trudnych, destabilizujących i kryzysowych, przytłoczonym bolesnymi doświadczeniami, uwikłanym w konflikty, zdesperowanym, pozbawionym nadziei.

Co robimy?
Zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych. Pracujemy nad odwracaniem zagrożeń wynikających z przeciążenia psychicznego, poczucia osamotnienia i bezradności. Wzmacniamy wysiłki nakierowane na osiąganie pozytywnych rozwiązań oraz konstruktywnych zmian.
W centrum uwagi stawiamy rodzinę, jako podstawowe środowisko życia i rozwoju człowieka, mające zasadniczy wpływ na jego stosunek do siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

Prowadzone działania:
1. Poradnia:
- doradztwo
- pomoc kryzysowa
- spotkania psychoedukacyjne i terapeutyczne
- terapia indywidualna
- terapia małżeńska
- terapia rodzinna
- sesje rodzinne z udziałem 2 terapeutów
- pomoc duszpasterska.
2. Zajęcia grupowe:
- warsztaty, seminaria
- grupy rozwojowe, grupy problemowe
- grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

Nasi specjaliści:
psycholodzy i psychopedagodzy: doradcy, terapeuci indywidualni, rodzinni, dziecięcy; prowadzący grupy.

Specyfika:
Fundacja jest miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego: wszyscy przyjmowani są bez formalności, z zachowaniem anonimowości i prywatności.

Brak barier w postaci etykiety "pacjenta psychiatrycznego" (stygmatyzacja związana z placówkami służby zdrowia) lub "osoby z marginesu" (stygmatyzacja związana z typowymi placówkami pomocy społecznej).

Skala działań:
Skala działań uzależniona jest od środków finansowych. Waha się od 569 interwencji (rok 2012) do 2.891 (rok 2009).

Niektóre propozycje programowe:
- "Nie czekaj - przyjdź!". Pomoc dla osób w sytuacjach trudnych, przeciążających i kryzysowych.
- "Pomagać w porę". Pomoc osobom i rodzinom w problemach i sytuacjach przekraczających możliwości samodzielnego konstruktywnego radzenia sobie. Przeciwdziałanie rozwojowi zaburzeń funkcjonowania. Pomoc w rozwoju.
- "Nie jesteś sama". Pomoc kobietom z problemami macierzyństwa.
- "Pomoc dla rodziny - to pomoc dla dziecka". Opieka nad rodziną wieloproblemową. Ochrona zdrowia psychicznego i możliwości rozwojowych dziecka.
- "Kryzys jest szansą". Pomoc dla małżeństw w kryzysie. Praca nad przezwyciężaniem destruktywnych postaw i wzorców zachowań; budowanie porozumienia; wzmacnianie rozpadających się więzi małżeńskich.
- "Przerwać błędne koło przemocy". Pomoc dla ofiar i sprawców przemocy. Przeciwdziałanie agresji w rodzinie i społeczeństwie.
- "Pomóż sobie i swojemu dziecku", "Jak być rodzicem?", "Wychowanie bez porażek", "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?". Warsztaty, seminaria, grupy wsparcia dla rodziców. Szkoła umiejętności wychowawczych. Wychowanie do miłości, solidarności, współpracy i odpowiedzialności.
- "Być dobrze razem". Zajęcia grupowe dla dzieci szkolnych. Integracja i współpraca. Przeciwdziałanie wzrostowi agresji wśród dzieci.
- "Kim jestem - dokąd zmierzam?", "Między tobą a mną". Zajęcia grupowe dla młodzieży. Samookreślenie i integracja wewnętrzna, szacunek dla siebie i innych, umiejętności interpersonalne, budowanie więzi, rozwój osobisty i społeczny.
- "Sztuka porozumiewania się". Warsztaty doskonalenia dialogu. Praca na rzecz porozumienia i wzmacniania więzi między ludźmi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.