• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasza Radomia"
    KRS 0000043828

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
i) ratownictwa i ochrony ludności;
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania:
1. Zbieranie środków oraz pozyskiwanie funduszy unijnych na budowę Sali Spotkań dla wsi Orzewo i Radomia.
2. Organizacja Akcji "Sprzątanie Świata" - 2 razy w roku - 22 kwietnia 2006 oraz w październiku 2006.
3. Organizacja rajdu rowerowego - maj 2006.
4. Doprowadzenie do wybudowania lewoskrętu na drodze krajowej nr 32 w stronę drogi do Muzeum Wojskowego W Drzonowie.
5. Działania wspierające remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1144F.
6. Pozyskiwanie środków na rozbudowę infrastruktury - drogi, oświetlenie, ścieżki rowerowe, boiska i place zabaw.
7. Organizacja imprez sportowych krajowych i międzynarodowych dla dzieci i młodzieży.
8. Współuczestnictwo w organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Świdnica.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.