• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim
    KRS 0000043936

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, polepszenie warunków bytowych, podnoszenie poziomu kultury i oświaty, przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
2. reprezentowanie interesów niepełnosprawnych, a w szczególności zwalczanie barier architektonicznych,
3. prowadzenie oraz współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego, oświatowego, a także sportu i rekreacji,
4. prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej niepełnosprawnych,
5. postulowanie i organizowanie różnych form pomocy dla szerokich rzesz osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz członków Stowarzyszenia,
6. tworzenie warunków sprzyjających organizowaniu się zawodowych środowisk niepełnosprawnych, wspieranie ich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji, a także udzielanie pomocy w zapewnieniu im właściwych warunków wykonywania pracy szczególnie zatrudnionym w warunkach niechronionych oraz działanie na rzecz tworzenia regulacji prawnych umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. występowanie do właściwych władz, instytucji i organizacji z interwencjami, wnioskami i dezyderatami w imieniu i interesie inwalidów i pozostałych osób niepełnosprawnych w sprawach ich nurtujących,
2. organizowanie i prowadzenie punktów interwencyjno-informacyjnych w zakresie pomocy, doradztwa, turystyki, dostępności obiektów itp. leżących w kręgu zainteresowań osób niepełnosprawnych,
3. inspirację, tworzenie, rozwijanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i turystyczno-wypoczynkowej,
4. inspirację i współudział w tworzeniu integracyjnych placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych o różnych kierunkach i poziomach kształcenia oraz prowadzenie ich przez władze oświatowe, wydzielone podmioty gospodarcze, Stowarzyszenie lub inne,
5. współpracę z władzami i innymi jednostkami edukacji narodowej w zakresie nauczania, organizacji i doskonalenia wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnej,
6. inspirowanie i organizowanie wystaw, pokazów, odczytów itp.,
7. pomoc w doskonaleniu oprzyrządowań pojazdów mechanicznych do występujących rodzajów uszczerbku na zdrowiu osób niepełnosprawnych,
8. pomoc w doskonaleniu i dostępności użytkowania szlaków komunikacyjnych, dróg, ulic, budynków, budowli publicznych, środków przewozu itp. mających wpływ na bezbarierowe poruszanie się osób niepełnosprawnych,
9. innych mających wpływ na likwidację braków lub poprawę warunków lokomocyjnych osób mających trudności w poruszaniu się,
10. inspirowanie, organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: produkcji, handlu, usług, edukacji, doradztwa, rzeczoznawstwa, obsługi turystycznej oraz innych o zasięgu krajowym i międzynarodowym na rachunek:
a) własny - wynikający z potrzeb statutowych Stowarzyszenia,
b) osób niepełnosprawnych jako niezależnych podmiotów gospodarczych
c) innych osób jako niezależnych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. podejmowanie wszelkiej działalności mającej wpływ na: profilaktykę inwalidztwa, rozwój kultury fizycznej, rehabilitacji, integrację inwalidów i pozostałych osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem oraz niesienie wszechstronnej pomocy tym ludziom, ich rodzinom, opiekunom, członkom Stowarzyszenia itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.