• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu
    KRS 0000044273

Misja
Stowarzyszenie reprezentuje interesy, działa i wypowiada się na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i opiekunów prawnych. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Prowadzone działania
Prowadzeni rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo i ich rodzin. Prowadzenie dwu placówek pobytu dziennego tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem Umysłowym. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami potrzebującymi pomocy w zakresie rehabilitacji i kierowania ich na zabiegi oraz wspieranie ich w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, wyopsażenie sal rehabilitacyjnych w odpowiedni sprzęt, organizowanie turystyki i sportu przez organizację rajdów i imprez sportowych. Organizacja imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym (choinki, mikołajki, festiwale piosenki, wystawy itp.)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.