• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
    KRS 0000044643

Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka. Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów komitet podejmuje następujące działania:
- Prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną.
- Upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszenie w życiu rodzinnym i społecznym.
- Podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka.
- Broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa.

Nasza specjalność to:
- podejmowanie interwencji w sprawach dzieci,
- konsultacje, porady i mediacje rodzinne,
- niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym,
- przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie okołorozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim, w tym także pomoc w realizacji postanowień sądowych w tym zakresie,
- działalność psychoedukacyjna i edukacyjno-profilaktyczna (np. prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pod nazwą "Wychowanie bez porażek, czyli Szkoła dla Rodziców"; prowadzenie teatrzyków dla dzieci przedszkolnych "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!", prowadzenie „Letniej Szkoły Praw Dziecka”),
- upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a także ujawnianie ich naruszania w życiu społecznym i rodzinnym,
- organizowanie szkoleń dla specjalistów w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu oraz pracy z rodziną wymagającą wsparcia,
- prowadzenie społecznych akcji edukacyjnych we współpracy z lokalnymi mediami,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową oraz rodzin w kryzysie (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna),
- prowadzenie „Pokoju Przyjaznego Dziecku”.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.