• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
    KRS 0000044797

Stowarzyszenie realizuje cele naukowe, naukowo - techniczne, oświatowe, oświatowo - wychowawcze, kulturalne, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, zwalczania bezrobocia, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju samorządności lokalnej, a w szczególności:
- Pobudzania aktywności społeczno - gospodarczej społeczności lokalnej,
- Integrowania i wspierania działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej i technicznej,
- Inspirowania działań na rzecz rozwoju samorządności, decentralizacji i demokracji,
- Inicjowania kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
- Promocji powiatów i gmin będących jego członkami,
- Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających bezrobocie, w szczególności służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw,
- Współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
- Popieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich.
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.