• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Autyzm w Rodzinie"
    KRS 0000045224

Misja:
Diagnozowanie, lecznictwo i edukacja osób z autyzmem i osób z pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; propagowanie wiedzy na temat autyzmu; prowadzenie badań i studiów nad autyzmem oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi; zbieranie środków na funkcjonowanie Poradni dla Osób z Autyzmem; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych.

Prowadzone działania:
Współdziałanie z władzami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, placówkami służby zdrowia, szkolnictwem, pozarządowymi organizacjami społecznymi, itp.; korzystanie ze środków masowego przekazu w celu propagowania wiedzy na temat autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwojowych, sposobu ich terapii i społecznej działalności Fundacji na rzecz osób z autyzmem; prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej; gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi z darowizn, zapisów i odpisów finansowych, dotacji państwowych i społecznych, funduszy celowych, prowadzonej działalności gospodarczej i z innych źródeł; pomoc finansowa i prawna Poradni dla Osób z Autyzmem; przedsięwzięciem długofalowym jest remont sali rehabilitacyjnej, stworzenie ośrodka alternatywnego na terenie Trójmiasta i województwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.