• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej
    KRS 0000045577

Misja:
Zainteresowanie właściwych organów samorządowych, administracyjnych, politycznych i społecznych możliwościami gospodarczymi Działdowa i regionu. Współpraca z władzami terenowymi na polu gospodarczym i kulturalnym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatyw społecznych. Badanie zagadnień kulturalno - gospodarczych, zarówno aktualnych jak i dotyczących historii regionu. Prowadzenie regionalnej działalności publikacyjno - wydawniczej i kulturalno - oświatowej. Utrwalanie wśród członków Towarzystwa poczucia łączności ze społeczeństwem Ziemi Działdowskiej. Zabezpieczanie pomników kultury. Zainteresowanie ośrodków naukowych historią regionu.

Prowadzone działania:
Badanie i upowszechnianie historii regionu poprzez wydawanie "Roczników Działdowskich", publikacje w prasie regionalnej oraz odczyty i prelekcje. Dbanie o rozwój gospodarczy regionu oraz popularyzowanie jego walorów turystycznych. Wydanie drukiem przewodnika turystyczno - krajoznawczego po Ziemi Działdowskiej. Zorganizowanie wystawy fotograficznej obrazującej piękno Ziemi Działdowskiej. Przygotowanie obchodów 650-lecia miasta Działdowa, w ramach których zorganizowano dokumentalną wystawę historyczną obrazującą dzieje miasta, wybito pamiątkowy medal oraz wzięto udział w odbudowie pomnika króla Władysława Jagiełły. Wydanie 5 publikacji książkowych o tematyce historycznej. Uzyskanie wpisu do Państwowego Rejestru Zabytków 44 obiektów z Działdowa. Zbieranie eksponatów muzealnych. Organizowanie plenerów malarskich i wystaw poplenerowych, wystaw historycznych, numizmatycznych i fotograficznych. Ufundowanie sztandaru dla miasta. Organizowanie Dni Działdowa i obchodów rocznic historycznych. Prowadzenie kroniki miasta Działdowa. Organizowanie akcji porządkowania i oznakowania miejsc pamięci narodowej i zabytkowych cmentarzy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.