• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej
    KRS 0000045725

Prowadzone działania
- Współpraca z władzami Uczelni w obszarze rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej, a także szerzenie roli Towarzystwa wśród uczelnianej kadr.
- Promowanie Uczelni w środowisku gospodarczym i lokalnym, dbania o jej markę miedzy innymi poprzez popularyzację wśród absolwentów szkół średnich, a także włączenie się Towarzystwa we współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, a także poszukiwania miejsc pracy dla absolwentów Uczelni.
- Kontynuowanie przyznawania stypendiów jednorazowych dla najlepszych studentów na poszczególnych wydziałach, z funduszy gromadzonych przez Towarzystwo.
- Coroczne przeprowadzanie Konkursu Absolwent Roku Politechniki Lubelskiej.
- Organizacja Noworocznych Bali Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.
- Popularyzacja Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej wśród nowych roczników absolwentów Uczelni celem pozyskania nowych członków.
- Współpraca z Uczelnią w zakresie pomocy w prowadzeniu spraw organizacyjnych i finansowych Towarzystwa.
- Współpraca z podobnymi Towarzystwami w kraju i za granicą.
- Współudział Towarzystwa w organizacji obchodów 55 -lecia Uczelni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.