• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski
    KRS 0000045770

Prowadzone działania:
Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży dotyczące patologii powodowanych alkoholizmem, narkomanią, przemocą domową i w środowisku rówieśniczym oraz działania zmierzające do nabywania przez te grupy umiejętności niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia.
Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, w wyniku zaistnienia nagłych zdarzeń oraz będących wynikiem przemocy oraz rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych (choroba), w tym udzielanie pomocy finansowej.
Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz potencjału organizacji trzeciego sektora.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.