• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Młodych
    KRS 0000045964

Misja:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, jak również zapobieganie patologiom społecznym,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
- działalność promująca i wspomagająca rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości,
- działalność charytatywna,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- przeciwdziałanie uzależnieniom,
- ochrona, promocja i profilaktyka zdrowia oraz działania na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- promocja oraz podnoszenie poziomu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w tym ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.