• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie
    KRS 0000046028

Misja:
1. Prowadzenie 2 domów dla dzieci: jeden Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie a drugi Dom dla Dzieci "Bezpieczny Start: w Szymonowie , inne usługi socjalne adresowane do dzieci i młodzieży.
2. Działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, pomoc rodzinom wielodzietnym, interwencje w przypadku przemocy w rodzinie lub sytuacji kryzysowych.
3. Pomoc osobom skrajnie ubogim. osobom dotkniętych ciężkimi chorobami.
4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowo-terapeutycznych.

Stowarzyszenie działa na terenie popegeerowskiej Gminy Małdyty. Od 1 stycznia 2004r. prowadzi Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie a od 1 stycznia 2013 prowadzi drugi Dom dla Dzieci "Bezpieczny Start". Organizuje wypoczynek letni dla dzieci wiejskich , dzieci i młodzieży z domów dla dzieci w Szymonowie.
Remontuje pomieszczenia dla dzieci w domach dziecka dochodząc do standardów zgodnie z wymogami UE.Działa na rzecz zubożałego, zagrożonego patologią społeczeństwa Gminy Małdyty. Od stycznia 2008r. prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej w Szymonowie. Od końca 2010 prowadzi Klub Integracji Społecznej" Kreatywnie i Solidnie", którego głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.