• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda
    KRS 0000046074

Misja
Misją Stowarzyszenia jest "Pomoc do Samopomocy"- wyzwalanie sił i aktywizowanie nosób z różnych powodów dotkniętych wykluczeniem społecznym, uzależnieniem, bezdomnością, bezrobociem, aby umozliwić im osiągnięcie samodzielności i ponowne włączenie się w życie społeczne, zawodowe i ekonomiczne. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań wyzwalających świadomą zmianę sposobu życia osób z poczuciem niemocy, beznadziejności, tracących wiarę we własne siły i wartości, uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Celem jest też prowadzenie działań terapeutycznych i rehabilitacyjno- resocjalizacyjnych przysposabiajacych poprzednio wymienione osoby do samodzielnej egzystwencji i odnowienia więzi zawodowych, społecznych i rodzinnych, zapewniajacych użyteczny, społecznie aprobowany styl życia.

Prowadzone działania
Aktualnie w Bursie realizowane sa następujące programy z zakresu pomocy społecznej:
- Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej;
- Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osółb uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzi w procesie zdrowienia; programy readaptacji społecznej;
- Działania socjalno- pomocowe na rzecz osób bezdomnych;
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia (działalność nieodpłtna) jest:
- zapewnienie funkcjonowania mieszkań chronionych- jest to cała sfera działań niezbędnych do podjęcia, których celem jest utrzymanie w ruchu domu dla 24 mieszkańców stałych i kilkunastu podopiecznych dochodzących;
- zapewnienie mozliwości dotarcia do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom;
- zapewnienie funkcjonowania pracowni;
- prowadzenie naboru do programów, utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorzadowymi i rzadowymi w zakresie naboru kandydatów do programu;
- prowadzenie działalności public relation w zakresie ralizowanych programów;
- realizacja kursów szkoleniowych i doskonalenia umiejętności zawodowych na bazie posiadanych przez Stowarzyszenie zasobów pracownianych;
- współpraca z rynkiem pracy;
- praca indywidualna z uczniem w zakresie motywowania do zmiany własnego sposobu życia;
- prowadzenie obsługi księgowej;
- monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie finansowe programów;
- ewaluacja prowadzonych programów;

Stowarzyszenie nie przekazuje darów na rzecz osób indywidualnych, ale wspiera organizacje i placówki, które same mają swoich podopiecznych.
Aby otrzymać dar każda organizacja lub placówka musi wypełnić ankietę, w kórej podaje, które rzeczy są jej potrzebne. Dzięki temu stowarzyszenie wie, jakie są potrzeby organizacji i stara się na nie odpowiadać, a jednocześnie sprawiedliwie rozdzielać dary.
W 2003 roku BDR pozyskał dary rzeczowe o wartości 459 789 złotych. W 2004 roku dary o łącznej wartości 523 083 zł zostały przekazane 164 organizacjom i placówkom. Zaś w 2005 roku wartość przekazanych darów wyniosła 1 637 766,70 zł. Dary trafiły do 301 placówek i organizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.