• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie ŻURAWINKA
    KRS 0000046641

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w roku 1993 i od 25 lat zajmuje się niesieniem wszechstronnej pomocy, we wszystkich dziedzinach życia, osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich prawnym opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem osób z najcięższymi postaciami uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
Od roku 1993 roku stowarzyszenie zrealizowało ponad 140 projektów w obszarze : pomocy, społecznej, promocji wolontariatu, ochrony zdrowia dedykowanych osobom żyjącym z uszkodzeniem mózgu.
Od 16 lat przy stowarzyszeniu działa, w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań, Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „Żurawinka”, który świadczy pomoc terapeutyczną dorosłym osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z powodu sprzężonej i głębokiej niepełnosprawności. Od roku 2016 organizacja realizuje wieloletnie projekty dot. wieloprofilowej rehabilitacji osób z mpd współfinansowane przez PFRON.
Stowarzyszenie jest organizatorem: od roku 2007 corocznych "Jesiennych Wernisaży" prezentujących i promujących twórczość artystyczną osób z mpd, od roku 2014 "Żurawinkowych Turniejów Bocci" promujących boccię jako dyscyplinę sportu dla osób z najcięższymi dysfunkcjami ruchowymi, od roku 2013 corocznych wydarzeń związanych ze Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego (wystawy, konferencje, wykłady, koncerty) rozświetlając w październiku miasto Poznań w kolorze zielonym (kolor dedykowany osobom z mpd). W ciągu 25 lat działalności stowarzyszenie pomogło ponad 1500 osobom żyjącym z mpd.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.