• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku
    KRS 0000046663

Misja
1. Integracja ludzi po przebytych operacjach na otwartym sercu i reprezentowanie ich interesów.
2. Działania na rzecz maksymalizacji komfortu życia wyżej określonej grupy.
3. Ułatwianie kontaktów medycznych.
4. Organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa.
5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych grupowych a zatem integracja.
6. Działanie profilaktyczne wśród ludzi zdrowych - propagowanie zdrowego trybu życia.
7. Dostarczanie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
8. Dostarczanie informacji, wiedzy i psychiczne wsparcie ludzi przygotowujących się do operacji.
9. Prowadzenie rożnych form rehabilitacji, psychofizycznej poprzez rekreację, wspólne zainteresowania.
10. Nawiązanie ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się podobnymi problemami, samorządem, władzami miasta.

Prowadzone działania
Stała współpraca z Władzami Miasta i Organizacjami Samorządowymi: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie AMAZONKI, "Stwardnienie Rozsiane", Stowarzyszenie DIABETYKÓW oraz z placówkami Służby Zdrowia: Centrum Kardiologii, Przychodnia M.Z.O.Z., z kardiologami i psychoterapeutą oraz z Centrum Fizjoterapii w Słupsku.
- Coroczne organizowanie 5-ciodniowego wyjazdu wiosennego (integracyjno-rekrutacyjno-szkoleniowego) celem poprawienia kondycji psycho-fizycznej członków Stowarzyszenia.
- Ułatwianie kontaktów medycznych - informacja medyczna
- Organizowanie spotkań ze specjalistami: kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa pacjenta
- Organizowanie spotkań ze specjalistami celem pokonania bariery pacjent - lekarz i ułatwienie zrozumienia przez pacjenta konieczności poddania się zabiegowi, który jest dla niego zbawienny; po zabiegu pomoc w rehabilitacji i w dostosowaniu się do życia z dysfunkcją.
- Przyspieszenie procesu rehabilitacji w trakcie rekonwalescencji oraz zabieganie o stałą rehabilitację.
- Dostarczenie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
- Organizowanie szkoleń, odczytów, dyskusji dostarczających wiedzy z zakresu profilaktyki i sposobu życia oraz udział w takich szkoleniach.
- Środewe spotkania integracyjne - dzień otwartych drzwi, kwartalne zebrania informacyjne
- Zabieganie o środki finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia oraz szukanie sponsorów, nieodpłatne wynajęcie sal konferencyjnych, zorganizowanie poczęstunku itp.
- Prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.
- Coroczne organizowanie szczepień przeciw grypie dla wszystkich naszych członków i ich rodzin w ramach promocji zdrowia i szerzenia zachowań pro-zdrowotnych.
- Propagowanie w środkach masowego przekazu działalności Stowarzyszenia i udzielanie bieżącej informacji o działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.