• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Automobilklub Opolski
    KRS 0000047846

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
3. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z motoryzacją.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc ofiarom wypadków drogowych.
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
10. Działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.