• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"
    KRS 0000048342

Jednym z głównych celów statutowych jest pomoc ofiarom przemocy, terapia dzieci krzywdzonych oraz działalność szkoleniowa dla grup zawodowych stykających się w swojej pracy z problematyką przemocy.
Nadrzędnym celem pracy Stowarzyszenia jest stworzenie wielodyscyplinarnego lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy. Członkami Stowarzyszenia są ludzie różnych profesji, chcący zaangażować się w pracę na rzecz dzieci i młodzieży (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, lekarz, dziennikarze, terapeuci osób niepełnosprawnych).
Nadrzędnym celem pracy członków Stowarzyszenia jest wielodyscyplinarna pomoc dzieciom, ofiarom przemocy oraz stworzenie lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.
Dużą rolę w pracy Stowarzyszenia odgrywa grupa wolontariuszy.

Celami pracy Stowarzyszenia są:
1) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającej się w sprawach dla niej ważnych i trudnych,
2) udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych,
3) udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
4) prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
5) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń konwencji praw dziecka,
6) uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie i w szkole,
7) szerzenie oświaty zdrowotnej,
8) propagowanie zdrowego stylu życia,
9) edukacja rówieśnicza,
10) edukacja społeczno-prawna.
11) prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i jest to wyłączna działalność Stowarzyszenia realizowana poprzez:
1. prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodziny,
2. pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy,
3. prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej
4. prowadzenie grup rozwojowych, i grup wsparcia psychicznego grup samopomocowych
5. organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych,
6. udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną,
7. prowadzenie edukacji rówieśniczej,
8. prowadzenie edukacji środowiska lokalnego.
9. prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,
10. współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży
11. prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
12. prowadzenie międzynarodowych projektów młodzieżowych,
13. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych.

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Psychologicznej - Poradni dla dzieci, młodzieży ich rodziny, opiekunów, pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia, jako podstawowa forma pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy, prowadzenie terapii indywidualnej, prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia psychicznego, organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną, prowadzenie edukacji rówieśniczej, prowadzenie edukacji środowiska lokalnego, prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych, współpraca z instytucjami, głównie publicznymi, działającymi na polu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji prowadzenie działalności informacyjno - popularyzatorskiej, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.