• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
    KRS 0000048985

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz ich opiekunów we wszystkich aspektach życia.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 01.10.2001 roku.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich aspektach życia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunom. Najważniejsze pola działań stowarzyszenia to: edukacja, kultura, sztuka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje projekty i działalność informacyjną skierowaną do osób niepełnosprawnych.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się wokół trzech głównych programów:

-Rehabilitacji członków Stowarzyszenia
To jeden z głównych nurtów działalności Stowarzyszenia, polegający się na pozyskiwaniu środków finansowych na zatrudnienie rehabilitantów, zakupie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozyskaniu środków finansowych umożliwiających prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w wodzie, oraz umożliwiających prowadzenie zajęć z dogoterapii.
Pomimo trudnych warunków lokalowych, rehabilitujemy miesięcznie przez dobrze wykwalifikowaną kadrę około 30 -35 osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie jest inicjatorem powstania w Świebodzicach Centrum Rehabilitacji Społecznej, w którym poza rehabilitacją medyczną ciała odbywać się będą zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.
Stowarzyszenie zgłosiło wniosek do Programu Rewitalizacji Miasta budynek przy ul. Parkowej 4, z przeznaczeniem na Centrum Rehabilitacji Społecznej

-Projekt edukacyjny "Akademia Nadziei"
W tym projekcie tym zajmujemy się edukowaniem i aktywizacją społeczną młodzieży niepełnosprawnej.
Działania, jakie realizujemy w ramach trzech ścieżek edukacji nieformalnej Akademii:
-Przygoda - w ramach tej ścieżki edukacyjnej niepełnosprawni oraz ich opiekunowie uczestniczą w wycieczkach, biwakach oraz w zajęciach edukacyjnych np. z zakresu posługiwania się mapą, udzielania pierwszej pomocy, itd.
-Dialog - podczas zajęć tej ścieżki edukacyjnej niepełnosprawni oraz wolontariusze Stowarzyszenia uczą się języka angielskiego oraz obsługi komputera
-Kultura - projekt w ramach, którego uczestniczy biorą udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych na Dolnym Śląsku oraz uczestniczą w warsztatach teatralnych

-Projekty o charakterze charytatywnym
Celem tego projektu jest przekazywanie pozyskanej żywności oraz odzieży członkom stowarzyszenia, którzy żyją w trudnych warunkach materialnych.
Od 6 lat Stowarzyszenie realizuje projekty międzynarodowe z partnerami z:
-Białorusi
-Czech
-Niemiec
-obecnie z Turcji
Nasze projekty realizujemy dzięki wsparciu polskich fundacji, stowarzyszeń, oraz środkom finansowym pozyskanym w ramach procedur konkursowych z Budżetu Państwa, Samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz miasta Świebodzice.
Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym wspierane jest również przez podatników, którzy zechcą oddać 1% swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Strony internetowe stowarzyszenia:
www.ster-na-europe.w8w.pl
www.stowarzyszeniesce.za.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.