• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa
    KRS 0000049076

Misja
Fundacja urzeczywistnia i realizuje cele służące rozwojowi społecznemu i kulturalnemu oraz działalności oświatowej i naukowej mniejszości niemieckiej w rozumieniu zapisów traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republik Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Celem Fundacji jest:
- popularyzacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego mniejszości niemieckiej,
- podejmowanie inicjatyw pomocnych w rozwiązywaniu potrzeb kultural-nych, oświatowych, naukowych i społecznych mniejszości niemieckiej,
- prowadzenie badań naukowych nad historią, kulturą, sztuką, kulturą materialną i krajoznawstwem Śląska,
- popularyzacja wiedzy o twórczości, poglądach i drodze życiowej Josepha von Eichendorffa oraz wykorzystanie jego duchowej spuścizny dla kultury regionalnej, narodowej i europejskiej oraz pokojowego współżycia narodów.

Prowadzone działania
- zorganizowanie i finansowanie "Domu Spotkań" w Łubowicach,
- organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, artystycznej i oświatowej w zakresie dotyczącym mniejszości niemieckiej i stosunków polsko-niemieckich,
- organizowanie i finansowanie bibliotek,
- organizowanie i finansowanie gromadzenia pamiątek historycznych,
- organizowanie i przeprowadzanie spotkań osobistości śląskich, szczególnie z dziedzin nauki, sztuki i literatury, między sobą a osobami trzecimi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.