• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Aktywizacja
    KRS 0000049694

Misją Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane dziania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Priorytety Fundacji to:
- podniesienie jakości i zwiększenie zasięgu działań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- dywersyfikacja źródeł finansowania,
- rozwój pośrednich i bezpośrednich działań usamodzielniających, aktywizujących zawodowo i społecznie mieszkańców terenów wiejskich (w szczególności osoby niepełnosprawne),

Fundacja Aktywizacja od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodzi się jej nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.

Zespół Fundacji to ponad 150 pracowników zatrudnionych w ośmiu Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, około 30% kadry stanowią osoby niepełnosprawne. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe. Tym samym każda z firm, która kupuje usługi Fundacji, przyczynia się do zwiększenia skali pomocy i rozwoju projektów, z których osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać bezpłatnie.

Działamy wielowymiarowo. Specjalizujemy się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Tworzymy i realizujemy programy edukacyjne w systemie zdalnym (e-learning), mieszanym (blended learning) oraz stacjonarnym. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Jesteśmy zarejestrowaną Agencja Zatrudnienia (certyfikat 947/1). Prowadzimy konsultacje zawodowe, prawne i psychologiczne. Nasi doradcy pomagają w wyborze optymalnej ścieżki kariery czy edukacji związanej z rozwojem zawodowym. Doradzają jak poruszać się w zawiłym świecie prawa pracy, jakie prawa i obowiązki mają pracownicy niepełnosprawni. Pomagają uporać się w trudnych sytuacjach życiowych i odzyskać wiarę we własne siły - zarówno w aktywności społecznej jak i zawodowej. Prowadzimy także Agencję Zatrudnienia (certyfikat 947/2). Wspieramy osoby niepełnosprawne w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawcom pomagamy wyszukać odpowiednich pracowników, jak również wspieramy ich w uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń bądź przystosowania stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika. Prowadzimy bazę pośrednictwa pracy on-line.

Każde z naszych Centrów oferuje różnorodne usługi, takie jak:
- Doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne,
- Szkolenia: warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne, szkolenia zawodowe i komputerowe,
- Usługi pośrednictwa pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.