• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
    KRS 0000049858

Misja
Pomoc osobom niepełnosprawnym z tytułu różnego rodzaju schorzeń przez samych członków niepełnosprawnych i pełnosprawnych, osoby cywilne i prawne w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej; pomoc społeczna i socjalna, rzeczowa i materialna; pomoc w zakresie wychodzenia z izolacji społecznej, środowiskowej i domowej; pomoc w edukacji i informacji podstawowej, prawnej, ekonomicznej, medycznej i zawodowej; działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych ze zdrowymi, zarówno dla dorosłych jak i dzieci; współpraca z urzędami państwowymi, samorządami, organizacjami i fundacjami w realizacji wyżej wymienionych celów.

Prowadzone działania
Odbiorcami działań organizacji są osoby niepełnosprawne dorosłe i dzieci ze środowisk lokalnych w województwie pomorskim i w Polsce, z miast i wsi. Cele realizowane są poprzez formowane struktury organizacyjne, takie jak Zarząd Stowarzyszenia i powołane placówki oraz zakłady i koła, posługujące się osobowością prawną Stowarzyszenia, są to: NZOZ Dom Feniks przy SPON, a w nim Zakład Rehabilitacji, poradnie specjalistyczne, wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego, Rotacyjny Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych z realizowaną terapią zajęciową i okresowo dożywianiem, Koło Dzieci z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i innymi chorobami, filie środowiskowe w Sierakowicach, Luzinie, Szemudzie i Redzie, redakcję kwartalnika "Razem Raźniej", pisma organizacji pomocowych i osób niepełnosprawnych, realizację programów zleconych przez PFRON i samorządy terenowe w zakresie edukacji, kultury, rehabilitacji medycznej i społecznej oraz integracji, tworzenie stanowisk pracy (w tym dla osób niepełnosprawnych), kształcenie medialne i wirtualne osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie działa non profit i zrzesza ponad 600 członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.