• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  KRS 0000050135

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ” we Wrocławiu istnieje od roku 1988. Jako pierwsza na Dolnym Śląsku uzyskała status organizacji pożytku publicznego10 lutego 2004 r.


Za swój cel fundacja postawiła sobie niesienie pomocy zakładom opieki zdrowotnej a zwłaszcza klinikom, polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zajmuje się też działalnością charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielaniem pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia. Opiekuje się też przewlekle chorymi lub kalekimi dziećmi. Udziela pomocy w leczeniu i rehabilitacji skutków urazów i wypadków. Fundacja prowadzi subkonta dla podopiecznych, na które darczyńcy mogą wpłacać darowizny lub przekazywać darowizny rzeczowe. Chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w deklaracji PIT nr KRS 0000050135.

Członkami organizacji są i Radę Fundacji stanowią:

 1. Zakłady pracy oraz instytucje, których przedstawiciele podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych Fundacji,

 2. Osoby fizyczne deklarujące aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji.

Fundatorami założycielami Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu są osoby prawne:

- Zakład Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” w Zielonej Górze,

- Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej „PZL-Hydral” we Wrocławiu,

- Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż – Zachód” we Wrocławiu,

- Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim,

- Zakład Aparatury Spawalniczej „Aspa” we Wrocławiu.

Majątek Dolfroz stanowią:

- fundusz założycielski wniesiony przez założycieli - fundatorów

- dochody pochodzące z innych źródeł jak:

subwencje, darowizny, zapisy, spadki, dochody uzyskane ze sponsoringu, odsetki bankowe, środki zebrane na  zbiórkach  i imprezach publicznych, dochody uzyskane z  majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, z tytułu udziału Dolfroz w spółkach. zasądzone nawiązki i świadczenia pieniężne i inne dochody.

Fundacja realizuje swoje głównie cele poprzez:

 • gromadzenie i wykorzystywanie na cele statutowe ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych uzyskiwanych z kraju i z zagranicy,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi jak też innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą, które zainteresowane są celami określonymi przez Fundację,
 • działalność informacyjną, wydawniczną i szkoleniową ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego,
 • organizowanie publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez sportowych, kulturalnych  i dobroczynnych,
 • przeznaczenie zebranych środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia pacjentów, które nie są objęte procedurami resortu zdrowia.

Swoją działalnością  Fundacja przyczynia się do:

 • Optymalnego wykorzystania środków materialnych i finansowych w celu należytego utrzymania oraz  rozwoju różnorodnych obiektów służby zdrowia;
 • Lepszego zaopatrzenia placówek służby zdrowia w środki lecznicze, a także aparaturę diagnostyczną oraz  tam gdzie wymaga tego specjalizacja terapeutyczną;
 • Ciągłego rozwoju wiedzy medycznej i technicznej jak też podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej, lekarzy i pielęgniarek;
 • Coraz skuteczniejszego zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, a także udzielaniu wsparcia przy leczeniu i rehabilitacji ich skutków.

 Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.