• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Światło"
    KRS 0000050611

Misja
Organizacja działa na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy. Cele organizacji:
-pomoc dzieciom: materialna i psychologiczna,
-prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych,
-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
-kształtowanie postaw etycznych i moralnych

Prowadzone działania
Formy działalności:
-organizowanie dożywiania dzieciom z rodzin najuboższych,
-zakup lub dofinansowanie sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego,
-organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
-organizację wyciwczek rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.