• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki
    KRS 0000050973

LKP KPOW działa na rzecz: m.in. pomocy osobom niepełnosprawnym i uzależnionym, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, szkolenia i konsultacje.
Prowadzimy działalność charytatywną na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących wsparcia oraz organizowanie samopomocy.
Prowadzimy działalność rehabilitacyjną, wypoczynkowo - turystyczną i sportową na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
Działalność statutowa realizowana jest z programów celowych samorządu województwa - porady prawne, obrona praw kobiet, edukacja kobiet, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, z funduszy MOPS, ROPS oraz programów celowych Rządu.
Działalność statutowa na rzecz osób niepełnosprawnych finansowana z funduszy PFRON.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.