• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
    KRS 0000051764

Celem Stowarzyszenia jest skupianie jednocześnie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych oraz wspieranie wszelkiej działalności artystycznej i podnoszenie poziomu twórczości amatorskiej.
Cele statutowe Stowarzyszenia to:
- działania na rzecz współpracy różnych grup i środowisk w ramach lokalnej społeczności,
- wspieranie wszelkiej działalności artystycznej,
- podnoszenie poziomu twórczości amatorskiej.

Prowadzone działania:

- Stowarzyszenie tworzy i prowadzi amatorskie grupy teatralne, zajęcia warsztatowe, edukacyjne i terapeutyczne.
- Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe i artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
- Upowszechnia działalność artystyczną w ośrodkach oddalonych od centrów kulturalnych.
- Organizuje i współorganizuje imprezy kulturalne i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Organizuje i bierze udział w warsztatach, kursach i innych formach doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadr instruktorskich.
- Organizuje międzynarodowe sympozja poświęcone pracy twórczej w środowiskach dysfunkcyjnych.
- Współpracuje z przedstawicielami różnych środowisk i instytucji dla upowszechniania udziału w życiu kulturalnym miasta.
- Opracowuje materiały informacyjne i propagandowe.
- Wydaje podręczniki metodyczne, produkuje filmy dokumentalne i metodyczne poświęcone pracy twórczej w środowiskach dysfunkcyjnych.
- Tworzy centrum informacyjno-metodyczne w zakresie edukacji przez sztukę.
- Propaguje aktywne formy spędzania wolnego czasu.
- Realizuje międzynarodowy pilotażowy projekt edukacyjno artystyczny z dziedziny wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT).
- Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
- Prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej.
Więcej informacji: www.teatrgrodzki.pl

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.