• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce
    KRS 0000051793

Misja
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych głównie w zakresie: nauki, edukacji, wychowania:
- wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju, przystosowania do życia w społeczeństwie,
- udzielanie pomocy oświatowo-wychowawczej i rehabiliatcyjnej dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Placówk Specjalnych w Praszce, niesienie kompleksowej pomocy w rozwoju psychoruchowym,
- szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży specjalnej troski,
- wspomaganie różnych form dokształcania rodziców, opiekunów w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- likwidowanie barier architektonicznych.

Prowadzone działania
Realizowany jest projekt "OTWÓRZ SWOJE SERCE" - celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.
Projekt obejmuje cykl imprez kulturalno-relaksacyjno-sportowych obejmujących dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Specjalnych oraz dzieci i młodzież z placówek masowych terenu gminy Praszka.
Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.