• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
    KRS 0000051822

Celem Stowarzyszenia jest:
- Tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych.
- Wychowywanie integracyjne osób sprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi.
- Samopomocowa działalność informacyjna na temat możliwości leczenia i usprawniania osób niepełnosprawnych .
- Gromadzenie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
- Patronat nad Integracyjnym Przedszkolem Publicznym w Bartoszycach.
- Wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
- Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy.
- Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek specjalistycznych prowadzących działalność: rehabilitacyjną, medyczną, terapeutyczną, edukacyjną bądź aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.

Stowarzyszenie realizuje następujące programy:
-"Różne formy rehabilitacji-szansą pokonania barier",
-"Zajęcia terapeutyczne drogą do aktywności społecznej osób niepełnosprawnych",

Realizujemy następujące przedsięwzięcia:
1) Warsztaty Terapii Zajęciowej, których celem jest integracja społeczna rozumiana jako kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych i aktywizacja zawodowa, czyli przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.
2) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, mająca na celu utworzenie nowoczesnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z Bartoszyc i Powiatu Bartoszyckiego, umożliwienie im dostępu do różnorodnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz lepszego przystosowanie się do powstałych w wyniku choroby ograniczeń.
3) Koło Sportowe "Valider", zrzeszające niepełnosprawnych sportowców oraz Klub Integracyjny działający przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach, skupiający dzieci niepełnosprawne oraz ich pełnosprawnych rówieśników
4) Szereg programów, zarówno z PFRON, POKL jak i programów autorskich Stowarzyszenia składanych do różnych fundacji i instytucji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.