• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"
    KRS 0000052291

Misja
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie:
- rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od środków chemicznych - alkohol oraz indoktrynacji psychicznej;
- niesienie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin;
- szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwościach terapii;
- szkolenie kadry terapii i przeciwdziałania uzależnieniom.

Prowadzone działania
Udzielamy informacji na temat sekt i grup religijnych, które są źródłem destrukcji rodziny. Uczymy, jak utrzymywać kontakt z osobą znajdującą się pod wpływem szkodliwej sekty. Staramy się pomóc w integracji rodziny w obliczu nowych zagrożeń.
Prowadzimy działalność trzeźwościową, opierając ją na bezpośrednich kontaktach z ludźmi po wstępnych rozmowach telefonicznych. Organizujemy akcje profilaktyczne i prorodzinne. Ściśle współpracujemy z pokrewnymi ośrodkami, służbą zdrowia, stowarzyszeniami itp. Całość działań opisana w sprawozdaniu.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Dorosłe dzieci alkoholików
2. Osoby współuzależnione
3. Osoby z problemem alkoholowym
-telefon informacyjny i konsultacje - w podanych wyżej godzinach
-grupa AA - środa od. godz. 19.15
4. Osoby znajdujące się w grupach religijnych
-pomoc psychologiczna, duchowa - w podanych wyżej godzinach
5. Rodziny osób znajdujących się w sektach
-informacja socjologiczna, poradnia psychologiczna, wsparcie duchowe - w podanych wyżej godzinach
6. Studenci piszący prace na temat sekt, instytucje
-informacja - Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, - w podanych wyżej godzinach

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.