• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Młodzież dla Chrystusa - Polska"
    KRS 0000052433

Misja
Celem Fundacji jest:
- popularyzowanie myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
- prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym;
- niesienie pomocy wspólnotom i kościołom chrześcijańskim oraz innym organizacjom o podobnym charakterze, w kraju i za granicą;
- prowadzenie działalności prewencyjnej w sferze zapobiegania patologiom społecznym;
- działalność charytatywna i opiekuńcza;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo;
- wszechstronna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji wartości ewangelicznych, nauczania języków obcych i upowszechniania kultury;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- działania na rzecz edukacji i oświaty;
- działania na rzecz kultury i sztuki;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania
"Kontakt 1x1" - koordynator Ewa Leszczyńska
1. Cotygodniowe, indywidualne spotkania opiekunów z dzieckiem.
2. Comiesięczne spotkania zespołowe wolontariuszy- każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
3. Szkolenia 1 dniowe dla początkujących wolontariuszy 2x w roku: styczeń, listopad.
4. Wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy: styczeń / luty.
5. Szkolenia wolontariuszy - Wrocław: kwiecień, październik.
6. Wyjazd integracyjny par opiekun-podopieczny - maj.
7. Imprezy okolicznościowe ( Dzień Dziecka, Gwiazdka).
8. Organizacja wyjazdów wakacyjnych - obozy.
9. Organizacja czasu wolnego na wakacjach ( wyjazdy kilkudniowe podopiecznych z opiekunami np. do ich domu i inne).

"DKF" - koordynatorzy Agnieszka i Bartosz Jakoniuk
1. Opracowanie i przeprowadzanie zajęć z historii i interpretacji filmu.
2. Rozwinięcie umiejętności "czytania" filmu.
3. Rozwinięcie umiejętności poprowadzenia dyskusji na dany temat w oparciu o film.
4. Wskazanie na role i znaczenie wartości jak i autorytetu w życiu człowieka.

"Manifest" - koordynator Wioletta Hatak
1. Cykliczne spotkania młodych ludzi z koncertem i wykładami na tematy dotyczące problemów młodzieży.
2. Dyskusyjne Kluby Filmowe - po polsku i w wersji angielskojęzycznej.
3. Manifest Camps - organizowanie letnich obozów młodzieżowych.
4. Inne akcje młodzieżowe przy współpracy z grupami z zagranicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.