• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych - Oddział Regionalny Warszawa
    KRS 0000052437

Misja
Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z przepisami, występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno - bytowych, zawodowych i innych osób chorób neuromięśniowo, organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej, popularyzowanie idei towarzystwa, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych neuromięśniowo ze społeczeństwem poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne.

Prowadzone działania
1. Program "Działania na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej i Społecznej Chorych Neuromięśniowo" jest realizowany długofalowo i obejmuje i rehabilitację (w sali, domu, na basenie), wychodzenie z izolacji społecznej, organizowanie spotkań świątecznych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, wyjść do kina i teatru,

2. Program ”Poradnictwo i Informacja w Zakresie Chorób Nerwowomięśniowych oraz Działalności TZCHM”, który polega na wydawaniu biuletynów i ulotek.

Odbiorcami naszych programów są osoby chore - niepełnosprawne (dzieci, młodzież o dorośli) i ich opiekunowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.