• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Krajenki
    KRS 0000053015

Misja
Pobudzanie i koordynowanie inicjatyw społeczno-kulturalnych w środowisku. Wyrażanie potrzeb i opinii społeczeństwa w zakresie życia kulturalno-oświatowego, naukowego i artystycznego wobec władz i instytucji państwowych. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku. Udział w pracach nad wytyczaniem i kształtowaniem kierunków oraz metod działalności kulturalno-oświatowej, naukowej i artystycznej. Popularyzowanie wartości historycznych, patriotycznych i kulturowych regionu.

Prowadzone działania
Opracowanie i wydanie publikacji monograficznych o regionie oraz artykułów o problemach społecznych, kulturalnych i gospodarczych w środowisku. Wydawanie miesięcznika. Dokumentowanie i popularyzowanie historii o środowisku, poprzez propagowanie, popularyzowanie kronikarstwa, krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie imprez o charakterze historycznym. Towarzystwo było inicjatorem fundowania tablic upamiętniających ważniejsze zdarzenia historyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.