• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
    KRS 0000053057

Misja
Krzewienie edukacji finansowej przez pozaszkolne formy kształcenia.
Wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze samopomocowym, działających na zasadzie non-profit.
Udzielanie pomocy instytucjom, których cele są zbieżne z misją stowarzyszenia.
Ogólnodostępne doradztwo finansowe i kredytowe.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych.
Organizowanie prelekcji i sympozjów propagujących idee stowarzyszenia.
Inne działania sprzyjające krzewieniu edukacji finansowej.
Fundusz Stypendialny.
Działalność charytatywna (domy dziecka).

Prowadzone działania
- Fundusz Stypendialny, skierowany jest do studentów wyższych uczelni, publicznych i niepublicznych, studiujących na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, prawem, naukami społecznymi, dziennikarstwem. Program ten będzie realizowany w ośrodkach akademickich, na terenie całego kraju.
- Akcja SKARBONKA, zbiórka publiczna pieniędzy na dofinansowanie 13 domów dziecka na terenie całej Polski. Dofinansowanie polega głownie na zakupie zabawek o charakterze edukacyjnym, jak również komputerów i pomocy czysto finansowej.
- Program Przeciwdziałania Niewypłacalności, który jest odpowiedzią na narastające zjawisko niewypłacalności, spowodowanej nadmiernym zadłużeniem kredytowym. Obejmuje on szereg działań adresowanych do wszystkich osób zmagających się z problemami finansowymi, które zagrożone są niewypłacalnością. W zakresie Programu Przeciwdziałania Niewypłacalności Stowarzyszenie koncentruje się przede wszystkim na działalności doradczej organizowanej poprzez prowadzenie 9 Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego są instytucjami specjalizującymi się w bezpłatnej, poufnej i rzetelnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego i doradztwa konsumenckiego osobom posiadającym trudności finansowe. ODFiK zapewnia doradztwo każdemu, kto potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu kłopotów finansowych bez względu na status majątkowy czy społeczny. Ośrodki funkcjonują w następujących miastach Polski: Gdynia, Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław.
- Konferencje i seminaria. Organizowane przez SKEF konferencje poświęcone były ochronie konsumentów na rynku finansowym i przeciwdziałaniu zjawisku nadmiernego zadłużenia społeczeństwa kredytami konsumenckimi.
- Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki. Jego celem jest: upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów,
- Sąd Polubowny. Powstał jesienią 2006 r.Zadaniem Sądu Polubownego jest głównie doprowadzenie do zawarcia ugody między zwaśnionymi stronami przy pomocy Arbitra/-ów.
- Działalność edukacyjna.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.