• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "Pro Bono"
    KRS 0000053522

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie w sferze zadań publicznych w zakresie pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym oraz przestrzeganie wobec nich praw człowieka, tworzenie warunków socjalnych, prowadzenie ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, tworzenie lobby dla inicjatyw charytatywnych, samopomocowych oraz wszelkich dzieł na rzecz najbardziej potrzebujących.
2. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych.

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Przeciwdziałania Bezdomności, które zapewnia schronienie ok. 30 osobom z rodzin rozbitych, z problemem alkoholowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.