• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Zarembiacy" przy Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie
    KRS 0000054030

Misja
1. Opieka nad dziećmi z domu dziecka, propagowanie ich potrzeb duchowych i materialnych, ochrona interesów wychowanków.
2. Pomoc wychowankom byłym i usamodzielnionym w tworzeniu godnych warunków życia.
3. Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży, profilaktyka.
4. Opieka nad dziećmi z otoczenia domu dziecka z rodzin biednych i zaniedbanych.

Prowadzone działania
1. Poradnictwo.
2. Wsparcia w staraniach o mieszkanie, zdobycie pracy.
3. Prowadzenie świetlicy środowiskowej, terapeutycznej obejmującej opieką dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią oraz rodziny.
4. Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży: - rajdy rowerowe, - obozy wędrowne, - drużyna piłki nożnej "Zaręmbiacy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.