• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy
    KRS 0000054710

Misja
Prowadzenie działalności, mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
Udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk i zdarzeń oraz innych zadań wynikających z przepisów o ochronie pożarowej.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

Prowadzone działania
Utrzymanie gotowości bojowej jednostki - skierowanie do ogółu społeczeństwa. Jednostka OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, skierowanej do około 30osób - dzieci i młodzież w wieku 12 - 18 lat.
Prowadzenie Orkiestry Dętej promującej działalność Stowarzyszenia i gminy. Orkiestra liczy 26 członków, prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.