• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei"
    KRS 0000056149

Misja:
Wielokierunkowa działalność pomocowa dla dzieci i osób niepełnosprawnych i ich rodzin od urodzenia po godne dorosłe życie; podtrzymywanie i rozwój funkcji życiowych realizowane poprzez oferowaną specjalistyczną terapię w ramach prowadzonego Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego, wzajemne wsparcie i integracja rodzin z problemem niepełnosprawności ( spotkania, prelekcje tematyczne, koncerty i akcje charytatywne wspierające działalność SDN)

Prowadzone działania
Od 2004 - Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny DOM NADZIEI. Oferuje pomoc dzieciom i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i kalectwem sprzężonym poprzez prowadzenie wielokierunkowej, indywidualnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.