• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
    KRS 0000056901

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce powstało w roku 1992, a w roku 2004 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Jest to organizacja dobroczynna, która  pomaga opuszczonym i osieroconym dzieciom. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie prawie 1300 dzieci. SOS Wioski Dziecięce są organizacją międzynarodową, działającą  w 133 krajach świata. W Polsce funkcjonują 4 SOS Wioski Dziecięce: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach, Karlinie.


Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce organizuje różnego rodzaju  formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W ramach opieki zastępczej funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach działań profilaktycznych prowadzi Programy Umacniania Rodziny. Stowarzyszenie działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. W ramach profilaktyki  wspiera rodziny, które znalazły się w ciężkiej  kryzysowej sytuacji, zagrażającej umieszczeniem dzieci w opiece zastępczej. Dzieci z takich rodzin uczęszczają do świetlic wsparcia dziennego, a rodziny objęte są opieką. 

Założycielem pierwszej SOS Wioska Dziecięca był Hermann Gmeiner. W 1949 roku w Austrii powstało stowarzyszenie z myślą o dzieciach osieroconych podczas II wojny światowej, aby stworzyć im opiekę o charakterze rodzinnym.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów.  Każdy dom zamieszkuje Rodzina SOS: Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) plus 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci. Najczęściej spotyka się tutaj liczne rodzeństwa. Ponieważ rodzice biologiczni nie mogli opiekować się dziećmi, to rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko jest tu otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego tożsamości oraz więzów rodzinnych. 

Programy dla młodzieży wspierają młodzież w przygotowaniu do samodzielnego życia. Po ukończeniu gimnazjum młode osoby mają do wyboru pozostanie w Rodzinie SOS do momentu pełnej samodzielności, bądź zamieszkanie poza Wioską SOS w Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych SOS lub w Domu Młodzieży SOS. Młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do startu na rynku pracy.

Młodzieży która studiuje lub rozpoczyna pracę zawodową oferowane są dodatkowe formy wsparcia: pomoc finansowa w zaspakajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych, edukacyjnych oraz pomoc finansowa na zakup lub remont mieszkania.

Rodzinne Domy Czasowego Pobytu przyjmują dzieci, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoich rodzinach i opuściły je w trybie interwencyjnym. Domy stanowią bezpieczną przystań podczas oczekiwania na decyzję sądu rodzinnego w sprawie dalszego losu dzieci.

W ramach działań profilaktycznych Stowarzyszenie prowadzi Programy Umacniania Rodziny.

Program Umacniania Rodziny to działania wspierające rodziny, które zmagają się z wieloma problemami. Poznając trudności, których doświadcza rodzina, jej potrzeby, ale także  mocne strony, można przygotować dla niej plan wsparcia i rozwoju.

W ramach pomocy rodzinie prowadzone są:

Placówki wsparcia dziennego (świetlice dla dzieci i młodzieży gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania: plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne).

Programy pomocy dzieciom w nauce, stały kontakt z nauczycielami i szkołami, jednoczesne angażowanie rodziców. Podopieczni to często dzieci z ubogich rodzin, dlatego w każdej świetlicy prowadzony jest program dożywiania.

Wizyty domowe w celu wspierania rodziców, szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, porady psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna, zdrowotna, materialna (dary w naturze). Tworzone też są też grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiany kontakt z pracodawcami.

Działania rzecznicze Stowarzyszenia przyczyniają się do poprawy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących opieki zastępczej, a dzięki temu polepszeniu ekonomicznych, socjalnych i kulturowych warunków życia dzieci i młodzieży w Polsce. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej .

Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się ciekawe Projekty i publikacje w formie materiałów do pobrania

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji ich dotyczących

Prawa dziecka w opiece zastępczej

Kampania I MATTER przygotowania do samodzielnego życia

Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Przewodnik usamodzielnienia

Metoda badań rówieśniczych - sposoby na dokonanie zmian

Usamodzielnianie oczyma młodych – raport z badań rówieśniczych

Podsumowanie projektu BEZPIECZNY START

Chcąc przekazać Stowarzyszeniu 1% podatku wpisujemy w deklaracji PIT nr KRS 0000056901.

 Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.