• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Edukacji Ekologicznej
    KRS 0000057999

Działalność CEE skierowana do dzieci i młodzieży oraz dorosłych skoncentrowana jest na:
- ustawicznej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzonej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych w postaci, między innymi warsztatów ekologicznych stacjonarnych i terenowych,
- popularyzacji wiedzy ekologicznej poprzez organizację konkursów, imprez otwartych, udostępnianie zbiorów biblioteki i czytelni ekologicznej,
- kształcenie animatorów wśród nauczycieli i pracowników samorządowych, których przygotowujemy do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju zrównoważonego na terenie gmin ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody,
- współpracy z samorządami w zakresie wspierania projektami edukacyjnymi przedsięwzięć proekologicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego gminy.

Proponujemy:
- EDUKACJĘ STACJONARNĄ obejmującą gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę powietrza, ochronę przyrody, ochronę gatunkową zwierząt (inne tematy w miarę potrzeb),
- EDUKACJĘ TERENOWĄ na ścieżce przyrodniczo-regionalnej w Muzeum Wsi Radomskiej, zajęcia dydaktyczne w Izbie Dydaktyczno-Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie, na interdyscyplinarnej ścieżce dydaktycznej w Krajobrazowym Parku Kozienickim,
- EDUKACJĘ DLA DOROSŁYCH - nauczycieli, pracowników pozarządowych organizacji proekologicznych, pracowników placówek kulturalnych, opiekuńczych, wychowawczych, pracowników przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej i władz lokalnych w zakresie metodyki i dydaktyki prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej stacjonarnych i terenowych, organizacji imprez i konkursów ekologicznych,
- OTWARTY UNIWERSYTET EKOLOGICZNY - obejmujący wykłady, warsztaty, forum dyskusyjne, projekty na rzecz ochrony środowiska,
- ORGANIZOWANIE konferencji, seminariów (ekologia, rozwój zrównoważony),
- KONSULTACJE dla nauczycieli, opiniowanie programów, projektów, imprez i konkursów ekologicznych,
- WSPÓŁPRACĘ, PATRONAT nad imprezami i konkursami ekologicznymi w szkołach,
- POMOC w pozyskiwaniu środków na edukację ekologiczną w szkołach,
- KOORDYNACJĘ AKCJI I OBCHODÓW ŚWIĄT: Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, "Sprzątanie Świata",
- DOBRZE ZAOPATRZONĄ BIBLIOTEKĘ.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.