• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szkoła Praktyczna im. Żdany Łukawieckiej-Lassota i Bronisława Piskozuba
    KRS 0000058413

Misja
1) Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, nakierowanej przede wszystkim na wyrównywanie poziomu wiedzy szkolnej,
2) Prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i terapeutycznych, w tym świetlic środowiskowych, mieszkań chronionych,
3) Świadczenie pomocy terapeutycznej i materialnej rodzinom dzieci zaniedbanych środowiskowo;
4) Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych,
5) Umacnianie wartości życia rodzinnego;
6) Przygotowywanie dzieci i młodzieży do wykonywania zawodu,
7) Wspieranie usamodzielniania wychowanków domów dziecka, przygotowywanie ich do odpowiedniego kreowania własnej przyszłości;
8) Troska o rozwój duchowy i fizyczny dzieci i młodzieży;
9) Organizowanie zajęć kulturalnych oraz zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
10) Stałą lub doraźną pomoc indywidualnej młodej osobie znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych,
11) Współpracę ze środowiskami oświaty, kultury i nauki, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi,
12) Działalność informacyjną dotyczącą dzieci i młodzieży zaniedbanej środowiskowo.
13) Doskonalenie kadry dla prowadzenia powyższej działalności;
14) Pozyskiwanie i przygotowywanie osób do działalności w charakterze wolontariuszy.

Prowadzone działania
prowadzenie "mieszkania chronionego" dla 4 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanek domów dziecka

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.