• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" w Borowym Młynie
    KRS 0000058879

Misja:
1. Udzielanie w różnej formie pomocy osobom bezdomnym połączonej z ich resocjalizacją i readaptacją z uwzględnieniem osób opuszczających ośrodki penitencjarne.
2. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rehabilitacji zdrowotnej.
3. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Reintegracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie.
5. Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie i osobom starszym.
6. Opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnym i podlegającym wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom, w tym również przeciwdziałanie bezrobociu.
7. Edukacja i integracja społeczna
8. Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych w usamodzielnieniu się.
9. Działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji regionu.
10. Upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników opieki społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa, samorządów lokalnych i różnych organizacji społecznych o podłożu problemu bezdomnych oraz ich patologii i następstwach.
11. Głoszenie Dobrej Nowiny wśród ubogich, zgubionych i zawiedzionych, wypływającej z nauki Kościoła Katolickiego.

Prowadzone działania:
W strukturach stowarzyszenia funkcjonują na terenie województwa pomorskiego cztery placówki ukierunkowane na świadczenie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w szczególności osobom bezdomnych, schorowanym, starszym i niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania.
- Dom Socjalny w Borowym Młynie (pow. sztumski, gm. Ryjewo) jest placówką całodobową dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu schorzeń psychicznych i somatycznych, dla osób z ograniczoną sprawnością umysłową, niedostosowanych społecznie, które ze względu na skutki choroby alkoholowej nie mają szans na samodzielną egzystencję,
- Centrum usług Socjalnych i Wsparcia "AGAPE" w Nowym Stawie (pow. malborski , gm. Nowy Staw)- zapewnienie całodobowego, czasowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem zarówno dla kobiet jak i mężczyzn bezdomnych, starszych, schorowanych itp.
W ramach CUSiW prowadzony jest Hostel gwarantujący profesjonalną pomoc oraz całodobową opiekę dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych; zapewniamy profesjonalną opiekę dla kobiet wychodzących z zakładów karnych (realizujemy program pomocy postpenitencjarnej),
- Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn w Szawałdzie (pow. malborski, gm. Malbork) - zapewnienie całodobowego , czasowego schronienia wraz z wyżywieniem dla mężczyzn bezdomnych zdolnych do samodzielności życiowej (którzy z powodu na obecny stan zdrowia, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku), mężczyzn (bezdomnych) uzależnionych od alkoholu, mężczyzn opuszczających zakłady karne, długotrwale bezrobotnych itp.
- Ośrodek "AGAPE" w Sztumie (pow. sztumski, gm. Sztum) - zapewnienie całodobowego, czasowego schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych (zarówno kobiet jak i mężczyzn), osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi itp.

Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku,
Stowarzyszenie realizuje umowy podpisane z 26 Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz czynnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także utrzymuje stały kontakt z kuratorami, sądami oraz Policją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.