• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Willa Decjusza
    KRS 0000059074

Misja
U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym. Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania. Równie ważne miejsce w tych programach przyznaje Willa Decjusza roli pisarzy i tłumaczy w dialogu społecznym, integracji europejskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji.

Adresatami programów Stowarzyszenia są nie tylko przedstawiciele środowisk nauki, sztuki i polityki ale również menadżerowie i przedsiębiorcy pracujący na styku różnych kultur. Podobnie jak przed wiekami, Willa Decjusza jest nadal chętnie odwiedzana przez znamienitych gości, wybitnych naukowców, artystów i autorytety życia społecznego, kulturalnego i politycznego. W ten sposób idee Renesansu, towarzyszące początkom Willi Decjusza odżywają a realizowane przez Stowarzyszenie projekty doskonale wpisują w specyfikę i tradycję historycznej Willi.

Prowadzone działania

Programy:
- Letnia Szkoła Wyszehradzka - dwutygodniowe spotkania seminaryjne z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz grupy studentów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski oraz krajów sąsiadujących, których celem jest poznanie i utrwalanie kulturowej wspólnoty krajów Europy Środkowej (od 2002 roku);
- Nagroda im. Sergio Vieira de Mello przyznawana w dziedzinie promowania demokracji oraz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur (od 2004 roku);
- stypendia literackie dla autorów, tłumaczy literatury i krytyków literackich;
- Dziedzictwo Chopina - cykl muzyczno-edukacyjny skupiającym się na upowszechnieniu kultury oraz edukacji kulturowej w zakresie dziedzictwa Fryderyka Chopina;
- Małopolskie Dziedzictwo Renesansu - projekt obejmujący dwa programy, bezpośrednio ze sobą związane: Lekcje kulturowe w obiektach zabytkowych oraz Szlak Renesansu w Małopolsce;

Realizowaliśmy też m.in. programy:
- konferencje międzynarodowe m.in.: "tolerancja.pl" (rok 2003), "Odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych. Rola mediów i organizacji obywatelskich" (2004), "Łagodne rewolucje" (2005), "Społeczeństwo Dialogu" (2006), Zniewolony Umysł - z rewizytą (2007), Milenijne Cele Kultury? (2008), Pułapki Wolności (2009), Europa Wschodnia - wyzwanie modernizacji (2010), Bezgraniczni Ludzie (2011);
- cykl koncertów muzyczno-tanecznych "Muzyka na dworach Europy" z udziałem zespołów muzyki dawnej oraz solistów baletu dworskiego;
- Mniejszości na co dzień - długofalowy program edukacyjno-kulturowy o mniejszościach narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, realizowany od 1999 roku;
- Moja Europa - inicjatywa edukacyjno-promocyjna adresowana do mieszkańców Małopolski, a w szczególności do dzieci i młodzieży; z miejscowości o zróżnicowanym etnicznie podłożu. Program promuje prawa człowieka oraz aktywną postawę anty-dyskryminacyjną,
- Klub Europejski - forum dyskusyjne poświęcone rozmowom o najważniejszych sprawach Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz ich współpracy przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej;
- Plenery Artystyczne, Dni Otwartych Drzwi - wydarzenia teatralne, muzyczne, taneczne realizowane od 1998 roku;
- Homines Urbani - stypendia w Krakowie przeznaczone dla autorów, tłumaczy literatury, krytyków literackich, którzy są zainteresowani polską kulturą oraz kontaktem ze środowiskiem polskich intelektualistów, literatów, artystów (dwie edycje co roku, od roku 2004);
- wizyty studyjne dla grup działaczy społecznych z Białorusi w ramach programu "Wzmacnianie Społeczeństwa Obywatelskiego na Białorusi" (2005);
- wizyty studyjne dla grup działaczy samorządowych z Ukrainy, np. "Program wzmocnienia świadomości europejskiej społeczności Połtawy" (2004).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.