• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Biuro Porad Obywatelskich
    KRS 0000061127

Biuro Porad Obywatelskich (BPO) świadczy bezpłatne porady dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
Oprócz prowadzenia indywidualnego poradnictwa BPO zajmuje się:
- udzielaniem wszechstronnej informacji i konsultacji na temat tworzenia i zasad funkcjonowania placówek zajmujących się poradnictwem obywatelskim
- pozyskiwaniem aktów prawnych i innych materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich
- współpracą z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

BPO we Wrocławiu od kilku lat jest wiodąca organizacją w sieci pod względem ilości przyjęć. Biuro świadczy usługi dla osób:
- pozostających bez zatrudnienia, pobierających renty, zasiłki, emerytury lub nie posiadający stałych źródeł utrzymania
- pozostających w niedostatku lub dotkniętych przejściowymi trudnościami finansowymi
- pochodzących z rodzin dotkniętych patologią społeczną (przemoc, uzależnienia)
- napotykających na trudności w komunikowaniu się z ludźmi
- pozostających w konflikcie z rodziną, innymi osobami lub instytucjami
- które są ofiarami negatywnych wydarzeń losowych
- zgłaszających przypadki naruszania praw obywatelskich lub funkcjonowania tzw. "złego prawa".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.