• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
    KRS 0000061555

Cele Stowarzyszenia to:
- opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- reprezentowanie ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, instytucji zrzeszających pracodawców, szkół i innych organizacji.
- Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej.
- Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie.
- Integracja środowiska niepełnosprawnych i chorych w celu organizowania samopomocy.
- Upowszechnianie alternatywnych metod i form edukacji niepełnosprawnych.
- Koordynacja działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia,
- tworzenie warunków do pełnego rozwoju i aktywnego udziału niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej,turnusów rehabilitacyjnych, rekreacji, turystyki i sportu, a także w rehabilitacji zawodowej i społecznej
- Promowanie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
- Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Prowadzone działania:
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą niepełnosprawni powyżej 16 roku życia, pochodzące z terenu Powiatu Sejneńskiego. Zajęcia w pracowniach pozwalają uczestnikom usamodzielnić się i ułatwić akceptację środowisk, w którym żyją. Działalnośc świetlicy socjoterapeutczycnej, w której uczestniczą dzieci o różnej niepełnosprawności (ze zwróceniem szczególnej uwagi na niepełnosprawność intelektualną ipsychofizyczną) w wieku od 2 do 15 roku życia, z terenu miasta Sejny i poszczególnych gmin. W świetlicy dzieci mają możliwośc pierwszego kontaktu z rówieśnikami. Prowadzony jest program "Partner" finansowany ze środków PFRON, skierowany do niepełnosprawnych z Powiatu Sejneńskiego. W ramach programu organizowane są imprezy sportowe, kulturalne, rekreacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.