• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomoc Dzieciom Potrzebującym" im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
    KRS 0000061818

Misja
Pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętym patologią i ubóstwem.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę dla dzieci, w której prowadzone są zajęcia oświatowe, edukacyjne, udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, działania profilaktyczne. Ponadto organizuje wypoczynek letni, wspomaga materialnie najbardziej potrzebujących (zakup podręczników szkolnych, odzieży, paczki żywnościowe, zapomogi finansowe).
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, prowadzi także działalność wydawniczą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.