• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Nidzicy
    KRS 0000062315

Misją Stowarzyszenia jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym,
- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
Celem jest działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy obejmuje swoim oddziaływaniem cały powiat nidzicki i okoliczne sąsiadujące gminy otaczając specjalną troską około 200 osób niepełnosprawnych i ich rodziny.
Stałe placówki prowadzone przez Stowarzyszenie od 1993 r. to:
- Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat mający na celu: diagnozę medyczno-psychologiczną stanu dziecka na podstawie badań i obserwacji, zajęcia specjalistyczne z zakresu rehabilitacji, instruktaż dla rodziców w zakresie wykonywania odpowiednich ćwiczeń usprawniających.
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (OREW) w wieku od 3 do 25 lat zapewniający realizację obowiązku szkolnego dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężonymi kalectwami, kompleksową rehabilitację, wszechstronną terapię, specjalistyczną opiekę, całodzienne wyżywienie, transport do placówki i z powrotem do domu oraz systematyczne wspieranie rodzin, które uczestniczą w tworzeniu programu rehabilitacyjno-edukacyjnego-terapeutyczno-wychowawczego.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 55 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i współistniejącymi schorzeniami i kalectwami realizujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika.
- Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób głębiej upośledzonych umysłowo.
- Dom Rodzinny ( dom pomocy społecznej ) w Napiwodzie (8 km od Nidzicy) od 1996 r. dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami, które utraciły oparcie w rodzinie. Dom jest zorganizowany na zasadach rodziny, gdzie wszystkie czynności dnia codziennego wykonują wspólnie przy wsparciu asystenta-opiekuna lub terapeuty.
- Świetlica Terapeutyczna z dożywianiem dla 30 dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, niepełnych, mało wydolnych wychowawczo, obciążonych wieloraką niepełnosprawnością członka rodziny.
- Klub Rodzinny (czynny 2 razy w tygodniu) dla 20 osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, przyjaciół, terapeutów, zapewniający porady specjalistyczne, integrację rodzin, wymianę doświadczeń i działania samopomocowe.
- Mieszkanie chronione i treningowe dla osób niepełnosprawnych, które doświadczają samodzielności, a wymagają systematycznego wsparcia i pomocy w codziennym życiu.
Wszystkie placówki są odpowiedzią na potrzeby społeczne lokalnego środowiska. Problemy osób niepełnosprawnych ujmowane są kompleksowo, uwzględniając potrzeby całej rodziny dotkniętej trudną sytuacją życiową.
Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i integracja rodzin w celu mobilizowania się do wymiany doświadczeń i działań samopomocowych, to naczelna zasada naszej działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.