• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"
    KRS 0000062761

Misja
Cele Stowarzyszenia:
1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, ubogich, niedostosowanych do otaczających warunków życia;
2) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:
a) podejmowanie działań psychologicznych, organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych
b) ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i otrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa i szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy
c) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych
d) likwidację barier w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji
3) wspieranie działań mających na celu kształcenie i samokształcenie osób nie[niepełnosprawnych
4) tworzenie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania i ich rodzin poprzez organizację środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacji, centrum integracji społecznej innych placówek oraz podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska;
5) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz praktycznego ich zastosowania;
6) inicjowanie działań w zakresie promocji zdrowia
7) wymiana doświadczeń oraz nawiazywanie współpracy z regionami w ramach obszaru UE oraz szerzenie idei poszanowania praw człowieka i tolerancji;
8) działania na rzecz rozwoju rynku pracy dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności poprzez udzielanie różnych form pomocy, jak szkoleń, usług doradczych i szkoleniowych grupowych i indywidualnych, usług informacyjnych, wymiany doświadczeń, pomocy w wykorzystaniu istniejących na rynku instrumentów wsparcia ukierunkowanych na zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej i umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia, w tym również dla osób niepełnosprawnych;
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych związane z poprawą kondycji fizycznej, mające na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego oraz inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
INDEKS KLIENTÓW I FORM POMOCY

Osoby niepełnosprawne dorosłe z zaburzeniami psychicznymi:
-prowadzeni ośrodka wsparcia,
-prowadzenie terapii zajęciowej do wyboru uczestnika,
-miejsca pobytu dziennego w pracowniach -terapeutycznych, wyposażonych w sprzęt i meble,
-uczestnictwo w dobrowolnych pracach na rzecz Domu,
-grupy wsparcia i samopomocy,
-organizowanie wypoczynku i czasu wolnego,
-spotkania integracyjne i animacja środowisk,
-organizacja transportu na zajęcia terapeutyczne,
-zajęcia rehabilitacyjne,
-organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
-doradztwo zawodowe,
-profilaktykę zdrowotną i higieniczną.

Osoby dorosłe niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w ramach programu PARTNER:
-rehabilitacja w ramach programu PARTNER,
-spotkania i animacja środowiska,
-prowadzeni terapii zajęciowej,
-prowadzenie porad psychologicznych,
-prowadzenie porad logopedycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.